Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:


1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach, którego każda z 53 osób ( 4 grupy 12-13 osobowe):

 • przejdzie szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej podczas, którego uczestnicy nabędą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności, podstaw prowadzenia działalności, podstaw prawnych, procedur rejestracji, form opodatkowania, ewidencji działalności itp. Na każdą grupę przypadać będzie 30 godzin zajęć
 • przejdzie indywidualne spotkanie doradcze. Na każdą osobę będzie przypadać 7 godziny doradcze.Program:konsultacje z poszczególnych etapów pisania Biznesplanu – 3godz/osoba, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 4 godz/osoba
 • przejdzie grupowe doradztwo mające na celu podsumowanie wszystkich zajęć i poruszenie pojawiających się wątpliwości,, problemów każdego uczestnika w zakresie pisania i prowadzenia działalności, forma panelu dyskusyjnego. Na każdą grupę przypadać będzie 3 godzin zajęć.
     

2. Przyznanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości. W ramach projektu przyznanych zostanie 45 dotacji. Każda z osób, której biznes plan zostanie wyłoniony do dofinansowania otrzyma

maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia ( ok. 23 130 PLN)  Wsparcie to zostanie wypłacone jednorazowo.


3. Wsparcie pomostowe udzielane po zarejestrowaniu działalności gospodarczej od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego. Uzyskać będzie można:

 • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane dla 45osób, które pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu jego przychodów. Każda osoba będzie mogła otrzymać wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 miesięcy w wysokości do 1 200 zł. , przez kolejne 3 miesiące w wysokości 1000zł.
 • Usługi szkoleniowo-doradcze -10 godz./osoba: indywidualne konsultacje związane ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej z zakresu marketingu, księgowości, prawa, specjalisty w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
   

Poza tymi usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • wyżywienie, poczęstunek,
 • materiały promocyjne (długopis, notatnik),
 • materiały szkoleniowe (podręcznik).

 

Script logo