Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 53 osób (32 kobiet, 21 mężczyzn) zamieszkujących powiaty: kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, starachowicki, skarżyski oraz miasto Kielce pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

 • osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • kobiety,
  • osoby po 50 r. życia,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotne,
  • niskowykwalifikowane,
 • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;

W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne wsparcie może być kierowane wyłącznie do osób, dla których ustalono pierwszy (bezrobotni aktywni) lub drugi profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia).

Minimum 40% uczestników projektu , tj. 22 osoby będzie z terenów wiejskich.

Minimum 20% uczestników projektu, tj. 11 osób  będą stanowić osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane).

Minimum 10% uczestników projektu, tj. 6 osób będą stanowić osoby niepełnosprawne

W projekcie oprócz wyżej wymienionych osób preferowane na etapie rekrutacji będą  kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach

 

 

Script logo