O projekcie

Projekt "Szansa na start! jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego, Podziałania 10.4.1 Wsparcie  rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych  na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

Okres realizacji projektu: od 01.02.2016r. do 28.02.2017r.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w powiecie kieleckim, koneckim, opatowskim, ostrowieckim, starachowickim, skarżyńskim oraz mieście Kielce województwa świętokrzyskiego przez założenie i funkcjonowanie 45 działalności gospodarczych  przez 45 osób do 28.02.2017r. poprzez udział w kompleksowym i kompletnych wsparciu w zakresie wsparcia szkoleniowo-doradczego, wsparcia w zakresie przyznania środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości, wsparcia pomostowego (finansowego i szkoleniowo-doradczego).


Projekt skierowany jest do 53 osób (32 kobiet, 21 mężczyzn) zamieszkujących powiaty: kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, starachowicki, skarżyski, miasto Kielce  pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

 • osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • kobiety,
  • osoby po 50 r. życia,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotne,
  • niskowykwalifikowane,
 • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;

 

Wartość projektu: 1 993 699,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 694 644,32 zł
www.mapadotacji.gov.pl

Script logo