Do pobrania

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie rekrutacji. Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony jest w dniach 10.03.2016r. - 25.03.2016r. w godz. 8:00-16:00.

UWAGA! Dokumenty rekrutacyjne można również składać drogą pocztową/kurierem – decyduje data wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny do projektu

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo

Załącznik nr 5 Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa

Załącznik nr 6  Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo –doradczych

Załącznik nr 8 Oświadczenie o ubieganie się o dotację w innych podmiotach

 

Warunki przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na założenie własnej firmy określa:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Załącznik nr 1 Wzór biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy

Załącznik nr 2 Wzór karty oceny biznesplanu

Załącznik nr 3 Wzór wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 4 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5 Wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 6 Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 7 Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych po otrzymaniu wsparcia finansowego

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

Załącznik nr 9 Oświadczenie o niekorzystaniu z tych samych źródeł

Załącznik nr 10 Oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS)

Załącznik nr 11 Oświadczenie poręczyciela Beneficjenta Pomocy o nieposiadaniu długów

Załącznik nr 12  Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia poręczyciela

 

Wszystkie dokumenty w jednym pliku:

Komplet dokumentów w jednym pliku ZIP

 

Script logo