Aktualności

Data aktualizacji 12.05.2017

Szanowni Państwo w celu wywiązania się z warunków umowy o dofinansowanie  12 miesięcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie ( w Państwa przypadku od 11.07.2017 do  27.07.2017r.) prosimy o kierowanie się do Biura Projektu  ( ul. Sandomierska 89, Kielce ) w celu odbioru weksla in blanco. Aby odebrać weksel in blanco trzeba mieć ze sobą  aktualne Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach  z Urzędu Skarbowego oraz Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w ZUS.

Data aktualizacji 08.05.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wypłaty wsparcia pomostowego zostały zakończone. Pozostało do rozliczenia przedłużone wsparcie pomostowe za miesiąc kwiecień. Prosimy o przysyłanie zestawienia dokumentów analogicznie do poprzednich miesięcy rozliczające kwotę 381,00.

Data aktualizacji 07.04.2017

W związku z oszczędnościami w projekcie wszyscy uczestnicy otrzymują w miesiącu kwietniu przedłużone wsparcie pomostowe w kwocie 381,00.

Data aktualizacji 06.03.2017

Szanowni Państwo, przypominamy, iż zgodnie z umową  o przyznanie środków finansowych § 6 pkt 2:
Uczestnik powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów”.

Uczestnik projektu nie powinien sprzedawać, pozbywać się sprzętów zakupionych w ramach dotacji przez minimum 12 msc. od zarejestrowania działalności

Data aktualizacji 02.02.2017

Szanowni Państwo, informujemy, iż pracownicy  projektu kontynuują wizyty monitoringowe działalności powstałych w trakcie realizacji projektu.

Data aktualizacji 03.01.2017

Informujemy, iż jeżeli  ktoś w ramach dotacji zakupił materiały zużywalne w celu świadczenia usług lub w celu dalszej sprzedaży , powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów i materiałów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów.

Data aktualizacji 30.12.2016

Miło nam poinformować, iż w terminie od 9.11.2016r. do 22.12.2016r. łącznie zostało przeprowadzonych 460 godzin doradztwa specjalistycznego z księgowości, marketingu, prawa dla osób , które założyły firmy w ramach projektu „Szansa na start!”. Łącznie z usług skorzystało 46 osób.

Data aktualizacji 09.11.2016

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy specjalistyczne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej. Każdy zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie spotkań. Można również zgłaszać pracownikowi biura swoje propozycje co do terminu. Specjalistyczne doradztwo może być prowadzone min. z zagadnień: księgowych, prawnych ,marketingowych odnośnie planowanej działalności.

Data aktualizacji 25.10.2016

Rozeznanie rynku – wybór wykonawcy prowadzącego doradztwo specjalistyczne w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego w ramach projektu „Szansa na start!” 10.4.1 RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.10.2016r.

Rozeznanie rynku

Data aktualizacji 07.09.2016

Szanowni Państwo informujemy, że aby rozliczyć wsparcie finansowe należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich poniesienie takie jak:
- Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów zgodnie z biznesplanem,
-
Wzór rozliczenia wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej
- Opinię rzeczoznawcy za sprzęt używany powyżej 3500,00 PLN
- Deklarację sprzedawcy określająca pochodzenie sprzętu używanego wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych.

Kserokopie opinii rzeczoznawcy i deklaracji powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Data aktualizacji 24.08.2016

Szanowni Państwo informujemy, że aby rozliczyć wsparcie finansowe należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich poniesienie takie jak:
- Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów zgodnie z biznesplanem,
- Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych.
- Opinię rzeczoznawcy za sprzęt używany powyżej 3500,00 PLN

Dokumenty proszę przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin


Przypominamy, że zgodnie z regulaminem:
Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:
- środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych,
- cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu/ obowiązkowa wycena rzeczoznawcy gdy wartość zakupu przekracza 3500,00 zł,
- transakcje nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu,
- zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (zarejestrowana w Urzędzie skarbowym i został odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnej).

Dokumenty potwierdzające wydatkowanie otrzymanego wsparcia finansowego należy złożyć zgodnie z terminem określonym w umowie o udzielenie wsparcia finansowego

Data aktualizacji 29.07.2016

Szanowni Państwo,

W związku z rozliczaniem wsparcia pomostowego informujemy, że wypełnioną tabelę, wydrukowaną i czytelnie podpisaną należy wysłać do siedziby firmy Consultor na adres ul. Droga Meczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin na początku każdego miesiąca.

W rozliczeniu za miesiąc lipiec powinny się znajdować koszty poniesione w lipcu. Po rozliczeniu wsparcia pomostowego za lipiec będzie wypłacone kolejne wsparcie pomostowe.

Data aktualizacji 13.07.2016

W związku powstałymi oszczędnościami w projekcie możemy przyznać jednej osobie więcej dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Dofinansowanie otrzyma kolejna osoba z listy rezerwowej  o numerze  65/SNS/2016

Data aktualizacji 11.07.2016

W dniu 11.07.2016r. odbyło się posiedzenie KOW w sprawie oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalność gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Wszystkie 45 wnioski złożone przez uczestników projektu były poprawne.

Od dnia 11.07.2016r. do dnia 13.07.2016r.  planowane jest podpisanie umów o przyznanie wsparcia finansowego, pomostowego oraz  umów o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po otrzymaniu  wsparcia finansowego.

Data aktualizacji 01.07.2016

Przypominamy, iż do dnia 7.07.2016r. do godz. 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego. W dniach 11.07.2016r.-13.07.2016r. planujemy podpisywać z Państwem Umowy o przyznanie wsparcie finansowego i pomostowego.

Poniżej przedstawiamy  Wzór rozliczenia wsparcia finansowego, Wzór rozliczenia wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej

Data aktualizacji 20.06.2016

Szanowni Państwo,

w związku z wątpliwościami uczestników informujemy, że jedynie na konta firmowe będą przelewane środki przyznanych dotacji. Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy dostarczyć do biura projektu potwierdzenie posiadania konta firmowego.

Data aktualizacji 16.06.2016

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wpłynięciem wniosków o ponowne rozpatrzenie biznes planu o numerze 58/SNS/2016 oraz 65/SNS/2016 biznes plany te uzyskują odpowiednio  średnio 62 pkt. i 63,33 pkt z oceny i zostają umieszczone na liście rezerwowej. Pozostałe listy biznes planów rekomendowanych i nierekomendowanych do uzyskania wsparcia nie ulegają zmianie.

LISTA OSTATECZNA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Środki finansowe na założenie własnej firmy przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.

Kompletny i poprawnie wypełniony Wniosek o przyznanie środków finansowych oraz Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu „Szansa na start!” Kielce ul. Sandomierska 89 do dnia 07.07.2016 r.

Data aktualizacji 03.06.2016

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny biznesplanów oraz Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach projektu „Szansa na start!

Lista oceny biznesplanów

Data aktualizacji 10.05.2016

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 23.05.2016 do dnia 25.05.2016 do godz. 16:00 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy Załącznik nr 1 Wzór biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy


Wraz z biznesplanem prosimy o złożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Formularza de minis


Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane , z czytelnymi, odręcznymi  podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji

Data aktualizacji 09.05.2016

W dniu 29.04.2016r. cztery  grupy szkoleniowe zakończyły szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Od dnia 04.05.2016r. do dnia 20.05.2016r. prowadzone jest indywidualne doradztwo z prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej.
W dniach 20.05.2016r. i 23.05.2016r. odbędzie się grupowe doradztwo z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczych.

Data aktualizacji 06.05.2016

Załączamy wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz formularza de minimis, które stanowią załączniki do umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

Formularz de minimis  

Data aktualizacji 15.04.2016

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Szansa na start!”

Lista kobiet zakwalifikowanych do projektu

Lista męższczyzn zakwalifikowanych do projektu

Data aktualizacji 29.03.2016

W związku z okresem świątecznym  informujemy, że termin naboru do projektu  został przedłużony do 1.04.2016r. do godziny 16:00
Zainteresowane osoby zachęcamy do aplikowania i kontakt

Data aktualizacji 10.03.2016

Informujemy, iż zmianie uległ Regulamin przyznawania środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości  w ramach projektu „Szansa na start!”. Zmianie uległ paragraf 5 regulaminu. Poprawiony regulamin znajduje się w zakładce DO POBRANIA.

Data aktualizacji 09.03.2016

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O REKRUTACJI - WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci zainteresowani udziałem powinni złożyć w biurze projektu „Szansa na start!” w dniach 10.03.2016r. - 25.03.2016r. przy ul. Sandomierskiej 89 w Kielcach komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Szansa na start!” na adres Biura Projektu: Consultor Sp.z o.o.,ul. Sandomierska 89, 25-218 Kielce.


Wymagane dokumenty
- Formularz rekrutacyjny (zał. nr1)
- Deklaracja uczestnictwa (zał. nr 2)
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 3)
- Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem
- Oświadczenie o ubieganiu/nie ubieganiu się o dotację w innych podmiotach (zał. nr.8)

Dodatkowo dokumenty potwierdzające status kandydata na rynku pracy:
- Zaświadczenie z właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej
UWAGA! NA ZAŚWIADCZENIU POWINNA WIDNIEĆ INFORMACJA O POSIADANYM PROFILU POMOCY (I LUB II PROFIL POMOCY)
Lub
- Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo (zał.nr 4)

Dodatkowo dla osób odchodzących z rolnictwa:
- Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu
- Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa (zał. nr 5)

Dodatkowo dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
- Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadany stopień niepełnosprawności potwierdzona własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem

Dodatkowo jeżeli kandydat posiada:
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, niezbędne lub przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej, którą kandydat zamierza założyć w ramach projektu. - potwierdzone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem

Data aktualizacji 09.03.2016

1.    Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy/Miejskim Urzecie Pracy  jako  osoby bezrobotne zobowiązane są  wraz z dokumentami rekrutacyjnymi do dostarczenia zaświadczenia, które musi zawierać informację jaki został ustalony profil pomocy.
Jest to spowodowane faktem, że w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne wsparcie może być kierowane wyłącznie do osób, dla których ustalono pierwszy (bezrobotni aktywni) lub drugi profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia)
2.    Podczas przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w okresie od 10 do 25 marca 2016r. nie jest istotna kolejność ich składania.

Data aktualizacji 24.02.2016

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24.02.2016r. złożone dokumenty rekrutacyjne przez firmę Consultor zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach W związku z tym z dniem 10.03.2016r. od godz. 8:00 uruchomiony zostanie nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Szansa na start!”, który potrwa do dnia 25.03.2016 r. do godz. 16:00. Wszystkie dokumenty niezbędne w na etapie rekrutacji znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

Data aktualizacji 02.02.2016

Serdecznie informujemy że z dniem 01.02.2016 firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Szansa na start!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego. Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w powiecie kieleckim, koneckim, opatowskim, ostrowieckim, starachowickim, skarżyńskim województwa świętokrzyskiego oraz mieście Kielce przez założenie i funkcjonowanie działalności gospodarczych. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do naszego biura projektu przy ul. Sandomierskiej 89 w Kielcach. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 509 897 754. Nasz pracownik chętnie odpowie na Państwa pytania.

 

 

Script logo